Άστρον ήδη ανατέταλκε, ήχος α΄. Καλοφωνικός ειρμός Βαλασίου ιερέως

Βυζαντινή Χορωδία Ηρακλείου

ΣΤΟΙΧΕΙα τεκμηριου

ΤΙΤΛΟΣ:

Άστρον ήδη ανατέταλκε, ήχος α΄. Καλοφωνικός ειρμός Βαλασίου ιερέως

Αναγν. Κωδικοσ:

aga_tape_T371_10

Ημερομηνία:

3 Ιουνίου 1986

ΔΙΑΡΚΕΙΑ:

04’40”

ΤΟΠΟΣ:

ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΙ:

Βαλάσιος ιερεύς

ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΣ:

Βυζαντινή Χορωδία Ηρακλείου

ΓΛΩΣΣΑ:

Ελληνικά

ΑΔΕΙΑ:

cc

ΤΥΠΟΣ ΠΡΩΤΟΤ. ΑΡΧΕΙΟΥ:

TAPE

ΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΤ. ΑΡΧΕΙΟΥ:

ΘΕΚΙΜΣ/ΠΚ

ΤΥΠΟΣ:

Άστρον ήδη ανατέταλκε, ήχος α΄. Καλοφωνικός ειρμός Βαλασίου Ιερέως Βλ. Βλέπε Γρηγορίου Πρωτοψάλτου, Ειρμολόγιον Καλοφωνικόν μελοποιηθέν παρά διαφόρων ποιητών παλαιών τε και νέων διδασκάλων, μεταφρασθέν δε εις την νέαν της μουσικής μέθοδον και μετά πάσης επιμελείας διορθωθέν παρά του ενός των τριών Διδασκάλων της ρηθείσης Μεθόδου Γρηγορίου Πρωτοψάλτου της του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας. Νυν πρώτον εκδοθέν εις τύπον παρά Θεοδώρου Φωκαέως. Εν Κωνσταντινουπόλει. Εκ της Τυπογραφίας Κάστρου εις Γαλατά, αωλε΄ 1835 (Αναστατική επανέκδοση, εκδ. «Κουλτούρα», Αθήνα 2001, σσ. 4-6).

Μετάβαση στο περιεχόμενο