Ασματικό Δοξολογίας πλ. δ΄ του Γεωργίου του Κρητός

Βυζαντινή Χορωδία Ηρακλείου

ΣΤΟΙΧΕΙα τεκμηριου

ΤΙΤΛΟΣ:

Ασματικό Δοξολογίας πλ. δ΄ του Γεωργίου του Κρητός

Αναγν. Κωδικοσ:

aga_tape_T376_02

Ημερομηνία:

3 Ιουνίου 1986

ΔΙΑΡΚΕΙΑ:

04’30”

ΤΟΠΟΣ:

Άγνωστος

ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΙ:

Γεώργιος ο Κρης

ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΣ:

Βυζαντινή Χορωδία Ηρακλείου

ΓΛΩΣΣΑ:

Ελληνικά

ΑΔΕΙΑ:

cc

ΤΥΠΟΣ ΠΡΩΤΟΤ. ΑΡΧΕΙΟΥ:

ΤΑΡΕ

ΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΤ. ΑΡΧΕΙΟΥ:

Εργαστήριο ΘΕΚΙΜΣ

ΤΥΠΟΣ:

Ηχογράφηση

Βλ. Ταμείον Ανθολογίας, περιέχον άπασαν την Εκκλησιαστικήν Ενιαύσιον Ακολουθίαν

Εσπερινού, Όρθρου, Λειτουργίας, Μεγάλης Τεσσαρακοστής και της λαμπροφόρου

Αναστάσεως μετά τινών καλοφωνικών ειρμών εν τω τέλει. Κατ’ εκλογήν των

εμμελεστέρων και ευφραδεστέρων μουσικών μαθημάτων των ενδοξοτέρων διδασκάλων

παλαιών τε και νέων, εξηγηθείσαν εις την νέαν της Μουσικής μέθοδον, και μετά πάσης

επιμελείας διορθωθείσαν. Παρά του εφευρέτου της ρηθείσης μεθόδου διδασκάλου

Γρηγορίου πρωτοψάλτου της του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας. Νυν δεύτερον

εκδοθείσαν εις τύπον. Μετά προσθήκης πολλών ετέρων, εκτός των Ανοιξανταρίων,

παρά Θεοδώρου παπά Παράσκου Φωκέως. Επιστασία του αυτού. Αναλώμασι δε του

τε ιδίου και των Φιλομούσων συνδρομητών. Τόμος δεύτερος, Εν Κωνσταντινουπόλει.

Εκ της Τυπογραφίας Κάστρου. Εις Γαλατάν 1834, σελ. 43.

Μετάβαση στο περιεχόμενο