Δοξαστικό Εσπερινού της Α΄ Σεπτεμβρίου, Ο Πνεύματι Αγίω συνημμένος, άναρχε Λόγε και Υιέ, ήχος πλ.β΄

Βυζαντινή Χορωδία Ηρακλείου

ΣΤΟΙΧΕΙα τεκμηριου

ΤΙΤΛΟΣ:

Δοξαστικό Εσπερινού της Α΄ Σεπτεμβρίου, Ο Πνεύματι Αγίω συνημμένος, άναρχε Λόγε και Υιέ, ήχος πλ.β΄

Αναγν. Κωδικοσ:

aga_tape_T371_07

Ημερομηνία:

3 Ιουνίου 1986

ΔΙΑΡΚΕΙΑ:

03’07”

ΤΟΠΟΣ:

ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΙ:

ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΣ:

Βυζαντινή Χορωδία Ηρακλείου

ΓΛΩΣΣΑ:

Ελληνικά

ΑΔΕΙΑ:

cc

ΤΥΠΟΣ ΠΡΩΤΟΤ. ΑΡΧΕΙΟΥ:

TAPE

ΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΤ. ΑΡΧΕΙΟΥ:

ΘΕΚΙΜΣ/ΠΚ

ΤΥΠΟΣ:

Δοξαστικό Εσπερινού της Α΄ Σεπτεμβρίου (εορτή της Ινδίκτου) Δόξα Πατρί… Και Νυν… Ο Πνεύματι Αγίω συνημμένος, άναρχε Λόγε και Υιέ, ήχος πλ.β΄

Βλ. Μουσική Κυψέλη, Περιέχουσα Πάντα τα Ιδιόμελα και Δοξαστικά του Εσπερινού, της Λιτής, των Αποστίχων και των Αίνων. απολυτίκια και Κοντάκια, πασών των  Δεσποτικών και Θεομητορικών Εορτών, των εορταζομένων Αγίων του όλου Ενιαυτού  του τε Τριωδίου και Πεντηκοσταρίου. Κατά μεν το μέλος σύμφωνος προς το  Δοξαστάριον Πέτρου Λαμπαδαρίου του Πελοποννησίου. κατά δε την προφοράν προς το του Κωνσταντίνου Πρωτοψάλτου. Νυν πρώτον τύποις εκδίδοται παρά Στεφάνου πρώτου Δομέστικου της του Χριστού Μ. Εκκλησίας. Τόμος πρώτος. Εν Κωνσταντινουπόλει, εκ της Πατριαρχικής του Γένους Τυπογραφίας, 1857, σσ. 4-5.

Μετάβαση στο περιεχόμενο