Ιδιόμελα Εσπερινού της εορτής της κατά σάρκας Περιτομής του Κυρίου, Συγκαταβαίνων ο Σωτήρ…, Ουκ επησχύνθη ο πανάγαθος Θεός…, ήχος πλ. δ΄

Βυζαντινή Χορωδία Ηρακλείου

ΣΤΟΙΧΕΙα τεκμηριου

ΤΙΤΛΟΣ:

Ιδιόμελα Εσπερινού της εορτής της κατά σάρκας Περιτομής του Κυρίου, Συγκαταβαίνων ο Σωτήρ…, Ουκ επησχύνθη ο πανάγαθος Θεός…, ήχος πλ. δ΄

Αναγν. Κωδικοσ:

aga_tape_T371_06

Ημερομηνία:

3 Ιουνίου 1986

ΔΙΑΡΚΕΙΑ:

03’32”

ΤΟΠΟΣ:

ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΙ:

ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΣ:

Βυζαντινή Χορωδία Ηρακλείου

ΓΛΩΣΣΑ:

Ελληνικά

ΑΔΕΙΑ:

cc

ΤΥΠΟΣ ΠΡΩΤΟΤ. ΑΡΧΕΙΟΥ:

TAPE

ΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΤ. ΑΡΧΕΙΟΥ:

ΘΕΚΙΜΣ/ΠΚ

ΤΥΠΟΣ:

03΄32΄΄ Ιδιόμελα Εσπερινού της εορτής της κατά σάρκας Περιτομής του Κυρίου

00΄00΄΄Από φυλακής πρωίας μέχρι νυκτός… Συγκαταβαίνων ο Σωτήρ…, ήχος πλ. δ΄

01΄42΄΄ Αινείτε τον Κύριον πάντα τα έθνη… Ουκ επησχύνθη ο πανάγαθος Θεός…, ήχος πλ. δ΄ Βλ. Μουσική Κυψέλη, Περιέχουσα Πάντα τα Ιδιόμελα και Δοξαστικά του Εσπερινού, της Λιτής, των Αποστίχων και των Αίνων. απολυτίκια και Κοντάκια, πασών των Δεσποτικών και Θεομητορικών Εορτών, των εορταζομένων Αγίων του όλου Ενιαυτού του τε Τριωδίου και Πεντηκοσταρίου. Κατά μεν το μέλος σύμφωνος προς το Δοξαστάριον Πέτρου Λαμπαδαρίου του Πελοποννησίου. κατά δε την προφοράν προς το του Κωνσταντίνου Πρωτοψάλτου. Νυν πρώτον τύποις εκδίδοται παρά Στεφάνου πρώτου Δομέστικου της του Χριστού Μ. Εκκλησίας. Τόμος πρώτος. Εν Κωνσταντινουπόλει, εκ της Πατριαρχικής του Γένους Τυπογραφίας, 1857, σσ. 269-  270.

Μετάβαση στο περιεχόμενο